Softverska rešenja

Smart Card Management System - SCMS

Smart Card management system

  Smart Card management system

Smart Card Management System(SCMS)

Smart Card Management System (SCMS) je skup softvera i hardvera projektovan u cilju upravljanja poslovnim procesima u kartičnom poslovanju. Kao softversko-hardverski modul ima višestruku ulogu u obradi podataka o karticama. Od posebnog značaja je deo SCMS-a koji neposredno priprema podatke za personalizaciju. Priprema podataka za personalizaciju je veoma delikatan posao koji zahteva pažljivo rukovanje sistemom od strane stručnih, obučenih i pouzdanih ljudi. Neposredna priprema podataka za personalizaciju predstavlja jedan od završnih koraka personalizacije kartica koji u sebi objedinjuje sve dotadašnje postupke i procedure predzete u cilju obebeđivanja neophodnih i propisanih podataka.

Poseban segment čini hardverska komponenta HSM (Hardware Security Module) što je namenski projektovan i realizovan uređaj namenjen generisanju slučajnih nizova brojeva. Imajući u vidu činjenicu da se radi o hardverskoj komponenti, generisani nizovi nisu pseudorandom već truly random, što značajno doprinosi bezbednosti celokupnog sistema obzirom da nije moguće ustanoviti zakonitosti generisanja nizova slučajnih brojeva. Nizovi slučajnih brojeva se koriste kako za generisanje kriptografskih ključeva tako i za generisanje PIN-ova (Personal Identification Number).

Pored toga postignut je visok nivo bezbednosti sistema u skladu kako sa PCI DSS standardima tako i sa EMV standardima. Pristup sistemu je strogo kontrolisan i svaka izvršena aktivnost se beleži u poseban (log) fajl koj između ostalog sadrži ime korisnika koji je akciju preduzeo, opis akcije, vreme itd.
Korisnički interfejs (UI) je interaktivan, prilagođen korisnicima i lak za upotrebu. Sistem je fleksibilan i lako se može prilagoditi specifičnim zahtevima korisnika.

*** © Copyright 2009-17 *** SIS Software and Services *** All rights reserved ***